top of page

מה זו תפילה בשבילי?

.מאת שיהן בן צבי, חניכה במכינה

.תפילה בשבילי זה להפוך מחשבות למילים .תפילה בשבילי זה לדרוש מעצמך מאמצים .תפילה בשבילי זה זמן להתחבר לעצמי .תפילה בשבילי זה מקום להודות לאנשים שסביבי ,תפילה בשבילי היא לא דבר דתי .אני מודעת לכך שתפילה אמורה להיות משהו אלוהי אבל תפילה בשבילי זה דבר אנושי ,כולנו צריכים להוקיר תודה ,כולנו צריכים לתרגם הרגשה .לקחת זמן ולתת מקום להכל לעלות .עוזרת לך להתפתח ולהפוך לאדם שהיית רוצה להיות


Featured Posts
Recent Posts
Follow Us
No tags yet.
Search By Tags
Archive
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page