top of page

שבוע התנדבות

במקביל לשבוע החקר שקורה בשעות אחר הצהריים, אנחנו מתנדבים השבוע בשעות הבוקר במלא מקומות מיוחדים. בין אם זה בקייטנות של ילדי האיזור, או טיפוח הגינה הקהילתית ביפו ויצירת חלקה מיוחדת של המכינה, אנחנו שם כדי לתת יד! שבוע משמעותי במיוחד עובר עלינו.


Featured Posts
Recent Posts
Follow Us
No tags yet.
Search By Tags
Archive
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page