top of page

תקנון שימוש באתר האינטרנט ותקנון תרומה באמצעות כרטיס אשראי לפעילות העמותה

אתר אינטרנט זה הינו האתר הרשמי של העמותה הרשומה " "מכמנים" - המכינה הקדם צבאית למנהיגות יהודית מתקדמת (ע"ר 580445831)" - מכינת תלם למנהיגות. האתר מאפשר הענקת תרומות לטובת פעילות העמותה באמצעות כרטיסי אשראי והכרות מעמיקה עם פעילות העמותה והגופים הקשורים בה.

כל שימוש באתר אינטרנט, לרבות גלישה בדפיו ומתן תרומות באמצעות דפי התרומה, מהווה הסכמה של המשתמש לפעול בכפוף להוראות תקנון זה.

התקנון כתוב בלשון זכר אך מתייחס לכל מגדר. כל האמור בלשון יחיד, מתייחס גם לרבים ולהיפך.

 1. זכויות היוצרים בנתונים ו/או במידע המופיעים באתר זה, שייכים באופן בלעדי ל" "מכמנים" - המכינה הקדם צבאית למנהיגות יהודית מתקדמת.

 2. אין להעתיק ו/או לפרסם בכל דרך שהיא ו/או בכל אמצעי פרסום שהוא את המידע והנתונים המופיעים באתר ואין לעשות בהם כל שימוש, למעט שימוש לצרכים אישיים, קהילתיים וחינוכיים שאינם בעלי אופי מסחרי.

 3. שימוש לא מסחרי בתכנים המופיעים באתר זה יעשה תוך ציון לקיחתם מאתר התנועה הרפורמית בישראל.

 4. כל הבוחר לעשות שימוש במידע המופיע באתר זה עושה זאת על אחריותו הבלעדית. " "מכמנים" - המכינה הקדם צבאית למנהיגות יהודית מתקדמת. לא תהיה אחראית בשום אופן וצורה שהם לכל שימוש שייעשה במידע ובתכנים המופיעים באתר זה ולתוצאותיו.

 5. הגם ש"מכמנים" - המכינה הקדם צבאית למנהיגות יהודית מתקדמת פועלת על מנת להבטיח כי המידע באתר זה יהיה מעודכן, מדויק ושלם, התנועה לא תהא אחראית לכל טעות, שגיאה, השמטה, חוסר דיוק או חוסר עדכון של המידע ו/או הנתונים המתפרסמים באתר.

 6. למען הסר ספק, כל קישור לאתר ו/או הפניה לפעילות אשר אינם מופעלים בידי התנועה הינם בגדר המלצה בלבד, והתנועה לא תישא בכל אחריות שהיא בקשר עם תוכן האתר ו/או הפעילות הנ"ל.

 7. רכישה של מוצר או שירות באמצעות האתר, ונהלי ביטול הרכישה / החזרת המוצר תעשה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א – 1981 והתקנות שהותקנו מכוחו, והוראות כל חוק רלוונטי אחר.

 

תרומות לעמותה באמצעות האתר

 1. התנועה מאפשרת באמצעות אתר זה לתרום כסף לטובת פעילות העמותה בדרך קלה, נוחה ומהירה באמצעות כרטיס אשראי. בנוסף מוצגות באתר מידע על האפשרויות לביצוע תרומות באמצעות המחאות או העברה בנקאית.

 2. בעת מתן תרומה באמצעות כרטיס אשראי תתבצע בדיקת הכרטיס מול חברת האשראי והגולש יקבל תשובה מידית באמצעות הודעה באתר באשר למצב העסקה, והאם נתקבלה או נדחתה.

 3. האתר מאובטח לפי כל התקנים הנדרשים.

 4. חברת הסליקה של האתר עומדת בתקן.PCI

 5. מבצע הפעולה יהיה רשאי לפנות לעמותה בבקשה לשינוי פרטי החיוב וביטול עסקה. ניתן לבטלה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א -1981 והתקנות שהותקנו על פיו תוך 14 ימים מיום שנמסרה הודעת התרומה בטלפון ו/או בוצעה באינטרנט בטל' 6203448 – 02 או במייל info@reform.org.il . במקרה של תרומה רב פעמית באמצעות כרטיס האתר, תבוטל ההתקשרות הכספית החל ממועד החיוב הראשון שלאחר קבלת ההוראה.

 6. העמותה תבצע את השינוי הנדרש בהתאם למדיניות הנהוגה באותה עת בחברת האשראי. במידה וחברת האשראי תחייב את העמותה בעמלה בגין הפעולה, יחויב מבצע הפעולה בעמלה כאמור.

 7. העמותה שומרת על פרטיות התורמים ואינה שומרת את פרטי האשראי של המשתמשים.

 8. במידה והעסקה לא אושרה ע"י חברת האשראי, יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה. על מנת להשלים את הפעולה על מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם העמותה.

 9. העמותה לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתיעשה על ידי משתתפים באתר או בגין כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.

 10. התרומות לעמותה אינן מוכרות בשלב זה לצרכי מס ע"פ סעיף 46 א' לפקודת מס הכנסה.

 11. בגין כל תרומה שתתקבל תישלח לתורם קבלה באמצעות דוא"ל או באמצעות דואר רגיל.

 12. לעמותה אישור ניהול תקין מטעם רשם העמותות

 13. המשתמש באתר לצורכי תרומה או תשלום בעבור שירות / קניית מוצר מצהיר כי הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות.

 14. העמותה תהא רשאית למנוע ממבצע הפעולה מלבצע תרומה באתר באמצעות חסימתו בכל אחד מן המקרים הבאים:

  • מבצע הפעולה ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות דין.

  • מבצע הפעולה הפר תנאי מתנאי התקנון

  • מבצע הפעולה מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן בטלפון פרטים שגויים במתכוון.

  • מבצע הפעולה ביצע מעשה ו/או מחדל שיש בו כדי לפגוע בעמותה ו/או במי מטעמה ו/או בפעילות התקינה של האתר ו/או בצד ג' כלשהו.
   מבלי לגרוע מהאמור לעיל העובר על כך צפוי להליכים משפטיים, פליליים ואזרחיים.

 

 1. הפרשנות לתקנון זה ואכיפתו של התקנון או כל פעולה ו/או סכסוך הנובע ממנו, ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל ויתבררו במידת הצורך, בבתי המשפט המוסמכים. סמכות שיפוט- על סעיפי תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל, סמכות השיפוט תינתן לבתי המשפט באזור ירושלים.

 2. מדיניות פרטיות: העמותה מכירה בחובתה לשמור על פרטיות הגולשים והתורמים. העמותה לא תעביר פרטי התורמים לגורם שלישי, מלבד לחברת האשראי לצורך ביצוע פעולת התרומה, ולא תעביר לכל גורם שלישי פרטי גולשים. העמותה שומרת לעצמה את הזכות לשלוח בדיוור ישיר מידע על פעילותה באמצעות ניוזלטר וכד' לגולשים שמילאו פרטיהן באתר. בכל דיוור ניתנת האפשרות להסרה מרשימת התפוצה, בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40) התשס"ח-2008.

 3. אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו של תקנון זה, אתה מתבקש שלא להשתמש באתר האינטרנט של " "מכמנים" - המכינה הקדם צבאית למנהיגות יהודית מתקדמת בשימושך באתר הנך מביע הסכמה לתנאי התקנון

bottom of page